Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywa się ogół czynności geodezyjnych wykonywanych przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych.

Zakres czynności geodezyjnych obejmuje wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą. Zadaniem geodezyjnego wytyczania budowli w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek.

Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego.

W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa inwentaryzacji podwykonawczej. Jest to dokument, który poświadcza ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Mapa z inwentaryzacji podwykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.