Uzgodnienia ZUD

Uzgodnienie ZUD, czyli opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, jest konieczne, gdy elementem inwestycji są sieci uzbrojenia terenu czyli wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.

Uzgodnienie takie ma na celu zbadanie bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także zbadaniu zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzgodnienie ZUD przeprowadza zazwyczaj geodeta przy współpracy z projektantami danej specjalności (wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej itp.).