Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacją powykonawczą lub geodezyjnym pomiarem powykonawczym określa się zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych.

Zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz prawem geodezyjnym i kartograficznym po zakończeniu każdej budowy, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę niezbędne jest wykonanie przez uprawnionego geodetę inwentaryzacji podwykonawczej obiektu w celu zebrania aktualnych informacji o jego przestrzennym rozmieszczeniu, dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesieniu nowych elementów na mapę sytuacyjno – wysokościową.

Sporządzona przez geodetę dokumentacja podwykonawcza jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.