Wznowienie granic

Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Wznowienie przebiegu granic polega więc na przywróceniu położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową.

Sama czynność wznowienia znaków granicznych to procedura techniczna i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego. O czynności wznowienia granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony.

Z czynności tych geodeta sporządza protokół, który powinien być spisany i odczytany w obecności stron oraz podpisany przez strony i przez geodetę uprawnionego. Wznowienie granic reguluje ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” art. 39 ust. 1-4.