Poznaj naszą ofertę

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest to opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski.

Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Mapa do celów projektowych powstaje poprzez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz w 30 metrowym pasie okalającym inwestycję. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez uprawnionego geodetę.

Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę, a także do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego (np. planu zagospodarowania działki). Ważność mapy do projektu jest ograniczona czasowo.

Nasza firma wykonuje mapy do celów projektowych w formie analogowej (papierowej) lub numerycznej (w postaci plików CAD - DWG, DXF, DGN).