Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczeniem określa się zespół czynności pomiarowych mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym w projekcie położeniu w przyjętym układzie odniesienia.

Każdy nowo powstający obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu geodezyjnemu przez uprawnione do tego jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku tyczenia budynków wyniesieniu na grunt podlegają zwykle główne osie konstrukcyjne.

W przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu. Po wytyczeniu inwestor otrzymuje geodezyjny szkic tyczenia, a geodeta uprawniony dokonuje wpisu do dziennika budowy.

Więcej w tej kategorii: Inwentaryzacja powykonawcza »